Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2021".

 

O egzaminie maturalnym - informacja przygotowana przez CKE i umieszczona na www.cke.edu.pl.

Poniższa informacja jest przeznaczona dla uczniów klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny dla tych osób będzie przeprowadzany w nowej formule .

Informacja dla uczniów klasy czwartej technikum, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, jest dostępna tutaj.

Informacja dla absolwentów wszystkich typów szkół, którzy ukończyli szkołę w latach 2004/2005 - 2013/2014 (niezależnie od tego, czy przystępowali już do egzaminu maturalnego, czy nie), jest dostępna tutaj .

Po co jest przeprowadzany egzamin maturalny? Co jest na nim sprawdzane?

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:
1) wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów
2) stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego - w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu)
3) zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ?maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ?rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.
Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania wymienione dla każdego przedmiotu w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Jest to dokument, który określa zakres wiadomości i umiejętności, które z jednej strony muszą zostać uwzględnione w procesie kształcenia, z drugiej zaś są sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych.

Do jakich egzaminów trzeba przystąpić?

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:
- dwóch egzaminów w części ustnej oraz
- czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:
- egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)
- egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:
- egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)
- egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)
- egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)
- egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w części pisemnej (na poziomie podstawowym).

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?

Aby otrzymać świadectwo, należy:
- uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej
- uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej
- przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

Z jakich przedmiotów dodatkowych można przystąpić do egzaminu maturalnego? Do ilu egzaminów dodatkowych można przystąpić?

Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów. Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów.

W części pisemnej:
- biologia (na poziomie rozszerzonym)
- chemia (na poziomie rozszerzonym)
- filozofia (na poziomie rozszerzonym)
- fizyka (na poziomie rozszerzonym)
- geografia (na poziomie rozszerzonym)
- historia (na poziomie rozszerzonym)
- historia muzyki (na poziomie rozszerzonym)
- historia sztuki (na poziomie rozszerzonym)
- informatyka (na poziomie rozszerzonym)
- język angielski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
- język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
- język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
- język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
- język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
- język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
- język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)
- język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
- język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
- język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
- język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
- język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)
- język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)
- język polski (na poziomie rozszerzonym)
- matematyka (na poziomie rozszerzonym)
- wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym)

W części ustnej:
- język angielski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
- język francuski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
- język hiszpański (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
- język niemiecki (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
- język rosyjski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
- język włoski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
- język białoruski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
- język litewski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
- język niemiecki jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
- język ukraiński jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
- język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)
- język kaszubski jako język regionalny (bez określania poziomu)

W zależności od wyborów dokonanych w części obowiązkowej egzaminu, wybór przedmiotów dodatkowych (w części pisemnej i/lub części ustnej) może być ograniczony. Szczegółowo wszystkie zasady są opisane tutaj (sekcje C i D).

Czy wybór przedmiotów na egzaminie maturalnym zależy od tego, jakich przedmiotów uczeń uczył się w szkole?

Nie. Każdy zdający może przystąpić do egzaminu z dowolnie wybranego przedmiotu (za wyjątkiem przedmiotów zdawanych obowiązkowo, tj. języka polskiego, matematyki, języka mniejszości narodowej i jednego wybranego - dowolnego - języka obcego nowożytnego).

Jakie zadania mogą pojawić się na egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów?

Przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się w arkuszach egzaminacyjnych, wraz z rozwiązaniami można znaleźć w:
- informatorach o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów
- przykładowych zestawach zadań .

Jaką formę będzie miała część ustna egzaminu z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego?

1) Część ustna egzaminu z powyższych języków będzie sprawdzała umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.
2) Maturzysta będzie losował - nieznane mu wcześniej - zadanie egzaminacyjne zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie.
3) Zadaniem zdającego będzie - po 15-minutowym przygotowaniu - wygłoszenie wypowiedzi monologowej (ok. 10 minut), a następnie uczestniczenie w związanej z tą wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut).

Przykładowe zadania wraz z przykładowymi realizacjami można znaleźć w Informatorze o egzaminie maturalnym z języka polskiego (str. 23–42).

Kiedy będzie przeprowadzony egzamin maturalny w 2015 r.

Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego - w okresie od maja do września. Przeprowadza się trzy sesje egzaminu: główną (w maju), dodatkową (w czerwcu) oraz poprawkową (w sierpniu).
Sesja główna – od 4 do 29 maja 2015 r.
- część ustna z języka polskiego i języków mniejszości narodowych - od 11 do 23 maja
- część ustna z języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego – od 4 do 29 maja
- część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 22 maja

Sesja dodatkowa – od 1 do 17 czerwca 2015 r.
- część ustna z języka polskiego i języków mniejszości narodowych – od 8 do 13 czerwca
- część ustna z języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego – od 1 do 17 czerwca
- część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 17 czerwca

Sesja dodatkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu w czerwcu.

Sesja poprawkowa – od 24 do 28 sierpnia 2015 r.
- część ustna (wszystkie przedmioty) – od 24 do 28 sierpnia
- część pisemna (wszystkie przedmioty) – 25 sierpnia

Sesja poprawkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych w maju/czerwcu i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej albo w części ustnej.

Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.

Jak należy zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego?

1) Do 30 września 2014 r. należy złożyć dyrektorowi szkoły wstępną pisemną deklarację (załącznik L_1a do Procedur przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015).
2) Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2014/2015 plany egzaminacyjne zdającego ulegną zmianie, można je zgłosić do 7 lutego 2015 r. w ostatecznej deklaracji.
3) Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.

Czy za przystąpienie do egzaminu maturalnego pobierana jest opłata?

Nie. Przystąpienie do egzaminu maturalnego jest całkowicie bezpłatne.

Czy laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przysługują na egzaminie maturalnym specjalne uprawnienia?

Tak. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, którzy wzięli udział w olimpiadzie w szkole ponadgimnazjalnej, są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu najwyższy wynik. Szczegółowo wszystkie zasady są opisane tutaj (sekcja H).

Czy osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawne, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, który będzie dostosowany do ich potrzeb oraz możliwości?

Tak. Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego - na podstawie odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:
- niesłyszącym
- słabosłyszącym
- niewidomym
- słabowidzącym
- z niepełnosprawnością ruchową i z czasową niesprawnością rąk
- z afazją
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
- z chorobami przewlekłymi
- chorym lub niesprawnym czasowo
- ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
- z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeniem niedostosowaniem społecznym
- które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
- które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
- z zaburzeniami komunikacji językowej.

Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.

Jakie informacje znajdą się na świadectwie maturalnym? Kiedy świadectwo jest wydawane?

1) Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis.
2) Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. Wyniki z egzaminów z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej będą przedstawiane w dwóch formach: (a) jako procent uzyskanych punktów oraz (b) jako pozycja na skali centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od posiadacza świadectwa. Wyniki egzaminów w części ustnej będą przedstawiane tylko jako procent uzyskanych punktów.
3) Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na świadectwie dojrzałości.
4) Zdający, którzy przystąpią do egzaminu w maju/czerwcu 2015 r. i zdadzą egzamin, otrzymają świadectwo 30 czerwca 2015 r. Osoby, które zdadzą egzamin w sesji poprawkowej (w sierpniu), otrzymają świadectwo 11 września 2015 r.

Jakie materiały o egzaminie maturalnym od 2015 r. są juz dostępne? Jakie jeszcze będą udostępnione?

Materiały, które już są dostępne:
- informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 z poszczególnych przedmiotów - zawierają opis egzaminu, przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami
- przykładowe zestawy zadań z poszczególnych przedmiotów (w przypadku języków obcych – również nagrania) - zawierają przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz omówieniem. Dostępne są zestawy standardowe oraz dostosowane (dla zdających z niepełnosprawnościami).
- przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym (str. 95–120) - zbiór ponad 20 przykładowych zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym, wraz z rozwiązaniami.
- przykładowy arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie podstawowym
Arkusz wykorzystany do przeprowadzenia diagnozy przedmaturalnej z języka polskiego (badanie ?przeprowadzone wspólnie przez IBE, CKE i OKE).

Materiały, które zostaną udostępnione wkrótce:
- w październiku 2014 r. - zbiór 50 przykładowych zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzem; opublikowane zostanie również przykładowe nagranie egzaminu ustnego z języka polskiego z komentarzem
- w październiku 2014 r. - film ilustrujący sposób przeprowadzenia części ustnej egzaminu z języka polskiego z wykorzystaniem komputera
- w grudniu 2014 r. - przykładowe arkusze egzaminacyjne z wszystkich przedmiotów, które szkoły będą mogły wykorzystać do przeprowadzenia tzw. „próbnej matury”

Źródło:CKE

Dziennik elektroniczny

Plan lekcji

Kalendarium

Logowanie

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na to, że używamy plików cookie.
Rozumiem Odmawiam