Adres e-mail szkoły: lo47@eduwarszawa.pl
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej
XLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie
 

XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji 47lo.waw.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Szczurowska, adres e-mail: e.szczurowska@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48228702144. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej powinien zawierać:

Sposób dojazdu

Komunikacja miejską, autobusami nr: 135,311- przystanek – Szpital Grochowski 02 oraz tramwajami nr: 9, 24 - przystanek Grenadierów.

Wejście do budynku

Wejście do budynku znajduje się od ul. Międzyborskiej, a sam budynek czytelnie oznakowany. Przed szkołą znajduje się parking z wytyczonym jednym miejscem dla osoby z niepełnosprawnościami. Do szkoły prowadzą krótkie schody. Po lewej stronie wejścia znajduje się podjazd dla wózków. Wejście do Liceum znajduje się po lewej stronie. Po przejściu przez drzwi główne i łącznik, wchodzimy na hall parteru, tam znajduje się portiernia. Informacji i pomocy w przemieszczaniu się po terenie szkoły udziela portier oraz pracownicy obsługi szkoły.

Opis dostosowań

Budynek szkoły ma 3 kondygnacje. W budynku szkoły nie ma wind. Między piętrami poruszać się można wyłącznie schodami (bez podjazdów). Brak przystosowania dla osób z niepełnosprawnościami. W szkole nie ma pętli indukcyjnych oraz tablic podświetlanych oraz brak oznaczeń w języku brajla. Nie ma przystosowań dla osób niedowidzących i niewidomych.  Wejście do szkoły z psem asystującym po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego (również w formie online). W budynku brak rozwiązań zapewniających możliwość ewakuacji osób niepełnosprawnościami.

 

Data dodania: 2021-10-28 22:47:43
Data edycji: 2023-02-02 15:11:57
Ilość wyświetleń: 4075

Nasi Partnerzy

„Idziesz przez świat i światu dajesz kształt przez Twoje czyny”

Stanisław Wyspiański, „Powrót Odysa””
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej