Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Olimpiada Wiedzy o Prawie

XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie serdecznie zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych części (patrz regulamin olimpiady) województwa mazowieckiego do udziału w XXIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Prawie. Od roku szkolnego 2017/2018 w naszym liceum znajduje się siedziba Komitetu Okręgowego Olimpiady. A od tego roku szkolnego 2021/2022 nasz Komitet Okręgowy obejmuje powiaty środkowej i południowej części naszego województwa.

Celem Ogólnopolskiej Olimpiady o Prawie jest:

1) szerzenie wśród uczniów wiedzy z zakresu:

- szeroko pojmowanej problematyki dotyczącej m.in. państwa prawa, w tym – prawa konstytucyjnego,

- zasad i procedur demokratycznych,

- Unii Europejskiej

- Praw Człowieka

2) rozwijanie kompetencji obywatelskich poprzez poznawanie mechanizmów funkcjonowania demokratycznego państwa i form udziału obywateli w życiu publicznym

3) utrwalenie wiedzy o prawach i wolnościach człowieka i środkach ich ochrony

4) pogłębianie znajomości zasad i sposobu działania organów władzy publicznej

5) uświadamianie roli społecznej i funkcji mediów, znaczenia pluralizmu politycznego i kulturowego, zadań samorządu terytorialnego, partii politycznych i innych zrzeszeń obywateli

6) kształtowanie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim.

 

Olimpiada składa się z trzech etapów

  1. Eliminacje szkolne

Mają formę pisemnego testu wiedzy prawniczej, który uczestnicy rozwiązują w swojej szkole pod nadzorem Komisji Szkolnej powołanej przez dyrektora szkoły.

  1. Eliminacje okręgowe

Eliminacje okręgowe składają się z pisemnego testu wiedzy prawniczej oraz pisemnego egzaminu prawniczego, polegającego na odpowiedzi na pytania/zadania opisowe wymagające wiedzy z różnych dziedzin prawa, m.in. karnego, cywilnego, administracyjnego, gospodarczego, konstytucyjnego czy rodzinnego. Obie części eliminacji odbywają się tego samego dnia.

  1. Finał

Ogólnopolski Finał Olimpiady ma charakter eliminacji ustnych. Finaliści udzielają odpowiedzi na wylosowane pytania przed Jury Finału Olimpiady.

 

Harmonogram XXI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie w roku szkolnym 2021/2022

  1. Zawody I stopnia – szkolne

- Do 15 października 2021 roku do północy dyrektorzy lub wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele dokonują zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie, podając informację o liczbie uczniów z danej szkoły, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w Olimpiadzie. Zgłoszenie udziału szkoły odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.olimpiadaprawa.pl. Zgłoszenia nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane.

- Do dnia 12 listopada 2021 roku Komitet Główny opracowuje pisemny test wiedzy   prawniczej  eliminacji szkolnych.

- Dnia 17 listopada 2021 roku Komitet Główny przesyła do zgłoszonych szkół na adres

e-mailowy szkoły podany w formularzu zgłoszeniowym test wiedzy prawniczej na eliminacje szkolne. Natomiast klucz odpowiedzi będzie opublikowany na stronie internetowej Olimpiady po zakończeniu eliminacji szkolnych ok. godz.11.00.

- 19 listopada 2021 r. odbędą się eliminacje szkolne o godz. 10.00 we wszystkich zgłoszonych placówkach.  Eliminacje szkolne mają formę testu wiedzy prawniczej.

- Do 22 listopada 2021 roku   do godz.12.00 szkolne komisje przesyłają tylko drogą mailową  protokół z eliminacji szkolnych wypełniając załącznik nr 1. Szczegółową listę osób (wraz z ich testami oraz opiniami PPP o dysfunkcjach), zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych właściwym pod względem terytorialnym Komisjom Okręgowym. Protokół z eliminacji szkolnych powinien zawierać pieczęć szkoły, pieczątkę i podpis dyrektora szkoły. Niekompletne protokoły nie będą przyjmowane.

  1. Zawody II stopnia – okręgowe

- Do dnia 29 listopada 2021 roku Komitety Okręgowe w piśmie zwrotnym potwierdzają zakwalifikowanie określonych uczniów do eliminacji okręgowych oraz przesyłają do Komitetu Głównego drogą mailową zestawienie szkół (załącznik nr 6 regulaminu).

- Do dnia 24 lutego 2022 roku Komitet Główny przesyła do Komitetów Okręgowych test wiedzy prawniczej oraz temat pracy pisemnej dla uczestników wraz z kluczem odpowiedzi i wymaganiami, niezbędnymi do oceny punktowej testów i prac pisemnych. Dokumenty te są ściśle tajne i zostają otwarte komisyjnie, przy obecności uczestników, dopiero w dniu etapu okręgowego Olimpiady.

Eliminacje okręgowe odbędą się 26 lutego 2022 r. (test – godz. 10,00 i praca pisemna na jeden temat przygotowany przez Komitet Główny. Godz. rozpoczęcia pisania pracy pisemnej jest uzależniona od sprawdzenia testu przez komitet okręgowy i zakwalifikowaniu do12 uczestników do części drugiej, które najlepiej napisały test ( co najmniej 20 pkt. i więcej), ale nie później niż o godz. 13.00).

- Do dnia 4 marca 2022 roku Komitety Okręgowe zawiadamiają zainteresowanych uczestników o zgłoszeniu do eliminacji finałowych - ogólnopolskich.

-  Komisje Okręgowe przesyłają listę uczestników zgłoszonych do Finału Centralnego Olimpiady do Komitetu Głównego (wraz z ocenionymi pracami oraz wypełnionymi kartami uczestnika laureatów etapu okręgowego) do dnia 04 marca 2022 roku.

  1. Zawody III stopnia – centralne

- Do dnia 11 marca 2022 roku do godz.15.00 Komitety Główny ogłasza na stronie internetowej Olimpiady (www.olimpiadaprawa.pl), listę uczestników zakwalifikowanych do Finału Centralnego oraz stosowną informację dotyczącą technicznego przebiegu eliminacji końcowych wraz z harmonogramem, a także przygotowuje zestawy zagadnień egzaminacyjnych.

- Eliminacje finałowe etapu centralnego odbędą się 26 marca 2022  roku o godz.8.00. Po ich zakończeniu w tym samym dniu Komitet Główny ogłasza listę laureatów i finalistów Olimpiady.

-  Uczniowie, którzy nie zostali zgłoszeni nie mogą uczestniczyć na żadnym etapie Olimpiady.

- Organizator dołoży wszelkich starań ustalając harmonogram eliminacji, aby daty poszczególnych etapów nie pokrywały się z datami eliminacji innych olimpiad o podobnej tematyce.

 Szczegółowe zasady organizacji olimpiady znajdują się na stronie internetowej: www.olimpiadaprawa.pl

Komitet Główny XXI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie

Organizator

II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika w Ostrołęce Olimpiada jest współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

kancelaria2slo@interia.pl

Komitet Okręgowy XXIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie

XLVII Liceum   Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego

ul. Międzyborska 64/70,

04 - 010 Warszawa 

tel/fax: 22 810 22 01

olimpiada.prawo47lo@gmail.com

 

ZAŁĄCZNIKI:

Od 1 września 2022r. zgłoszenie szkoły i uczestnika odbywać się będzie za pomocą zakładki na stronie głównej Olimpiady Wiedzy o Prawie - ZGŁOSZENIA

Regulamin XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie 

Procedury organizowania i przeprowadzania XXIV Olimpiady Wiedzy o Prawie  

Powołanie Komitetu Głównego i Komitetów Okręgowych stan na 01.09.2022r.  

Preferencje dla laureatów i finalistów

Harmonogram zawodów Olimpiady Wiedzy o Prawie 2021/ 2022

Program i wymagania merytoryczne Olimpiady Wiedzy o Prawie

Zał. 1 - Protokół eliminacji szkolnych Olimpiady  

Zał. 2 - Protokół eliminacji okręgowych Olimpiady  

Zał. 3 - Karta uczestnika etapu okręgowego Olimpiady  

Zał. 4 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych  

Zał. 5 - Protokół dyskwalifikacji uczestnika Olimpiady  

Zał. 6 - Informacja o zakwalifikowaniu ucznia do eliminacji okręgowych Olimpiady  

Zał. 7 - Protokół wewnętrzny z przebiegu eliminacji okręgowych  

 

Data dodania: 2021-07-10 17:47:43
Data edycji: 2022-02-18 13:50:04
Ilość wyświetleń: 1454

Nasi Partnerzy

„Idziesz przez świat i światu dajesz kształt przez Twoje czyny”

Stanisław Wyspiański, „Powrót Odysa””
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej